Josef Švejk mezi realitou a fikcí

Josef Švejk se narodil v roce 1891 (asi) Praha Vinohrady, zemřel roku 1965 tamtéž. Pražský občan, který se stal předlohou pro hlavní postavu románu Osudů dobrého vojáka Švejka Jaroslava Haška.

Život
O životě pražského občana Josefa Švejka lze v českých archívech nalézt pouze záchytné body: Narodil se v Praze na Královských Vinohradech a v letech 1905 - 1908 se učil a vyučil truhlářem. Pražský satirický časopis „Karikatury“ ze dne 22. května 1911 o tom píše:
Poslušně hlásím, že jsem přišel na svět a chodil jsem do školy. Později jsem byl v učení u jednoho truhláře a vyučil jsem se.

V roce 1908 narukoval Josef Švejk na vojnu a zúčastnil se v tehdejší rakouské armádě okupace Bosny a Hercegoviny. Ovšem nedlouho poté byl z vojenské služby kvůli „idiotizmu“ superarbitrován a vrátil se opět do Prahy. V této době bydlel na Královských Vinohradech v ulici Na Bojišti 12, hned vedle světoznámého hostince „U Kalicha“, kde byl denním hostem. Zdali tam potkal humoristu Jaroslava Haška je nejasné. Lze pouze říci, že v žádném případě nesloužily tyto dvě osoby společně v roce 1914 v 91. budějovickém regimentu, který později odešel na východní frontu.

V roce 1918 se Josef Švejk žení s Jarmilou Müllerovou, která ovšem s paní Müllerovou z díla Jaroslava Haška není identická a stěhuje se s ní do Sokolské ulice na Vinohradech, kde v roce 1965 umírá.

Josef Švejk mezi románovou postavou a biografií
Zůstává stále diskutovanou záhadou, zdali Jaroslav Hašek svého „hrdinu“, Josefa Švejka, vůbec kdy osobně poznal. Celá záležitost zrodu díla začala totiž poněkud netradičně:
V druhé polovině měsíce května 1911, se vrátil autor v noci domů naprosto opilý a položil jakýsi kousek zmuchlaného papíru na stůl. Byl to nejapný cár, na kterém bylo naškrábáno: „Pitomec u kompanie“. Pod tím bylo možno rozluštit ještě jednu větu: „Nechal se vyšetřit a kvůli blbosti superarbitrovat“. Z této kratičké poznámky vznikla posléze knížka „Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky“, která vyšla 1912 v nakladatelství Hejdy a Tůčka. To protiřečí některým zahraničním legendám, že „dobrý voják“, Josef Švejk, je produktem teprve první světové války. Ve skutečnosti spatřil světlo literárního světa, jako reálně žijící osoba již v roce 1911.

Český novinář Jaroslav Veselý tvrdí v časopise „Květy“ ze 07.09. 1968 pod titulkem „Jaroslav Hašek - přítel Josefa Švejka“, že autor se osobně seznámil se svým „hrdinou“ v Hostinci U kalicha v květnu 1911. Josef Švejk, prý se právě navrátil po dvou měsících vojenské služby do Prahy. Byl propuštěn kvůli „neschopnosti“ a údajně mu vyprávěl celý svůj příběh. Jaroslav Hašek veškeré jeho prožitky sepsal a tím měla vzniknout kniha „Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky“.

Tomuto podání protiřečí český haškolog Radko Pytlík tvrzením, že jakékoliv kontakty mezi autorem a truhlářem Josefem Švejkem jsou historicky nedoložitelné, i když tato osoba bezesporu fakticky existovala. „Dobrý voják Švejk“ je prý spíše pro autora osobou literární než postavou ve smyslu biografického ztvárnění. Podobné stanovisko zastává i vnuk světového literáta, Richard Hašek:
Můj dědeček slyšel tyto historky vyprávět v roce 1911 v Hostinci u Kalicha od třech vojenských veteránů, kteří se v roce 1908 zúčastnili okupace Bosny a Hercegoviny. Po skončení vojenské služby se 1911 vrátili do Prahy a můj dědeček je potkal náhodou v Hostinci U kalicha, když tam tehdá čekal na svého přítele Matěje Kuděje.

Poslední důvěrný přítel pražského bohéma, Jan Mikolášek, který žil s Haškem několik týdnů na Lipnici, před tím než humorista 1923 zemřel, o tom vypovídá:
Jednou jsem se Haška zeptal, „Poslyš Jardo, znal jsi vůbec nějakého Josefa Švejka?“ On zavrtěl hlavou a sdělil mi, že před válkou pouze o něm slyšel. Prý se jedná o nějakého truhláře.

Podle známého sovětského haškologa, Alexandra Dunajevského (v knize Idu za Gašekom) se truhlář, Josef Švejk, nejprve proti humoreskám v knize „Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky“ stavěl velice negativně a vyhrožoval autorovi dokonce soudním procesem. Ovšem po pádu habsburské monarchie a vzniku Československé republiky, se začal s textem a obsahem knihy identifikovat, nakonec prý tvrdil, že se jedná o jeho vlastní autentické prožitky - a vydával se za „revolučního odpůrce Rakouska-Uherska“. Tím si zajistil Josef Švejk v nové republice kariéru a dotáhl až na státního úředníka. Od té doby se začalo v Praze na Vinohradech proslýchat: „Jako státní úředník nemusí být člověk bezpodmínečně úplně blbý, ale pakliže je, usnadní to služební postup!“

Dobrý voják „Josef Švejk“ číslo 2, který žádný nebyl
Ačkoli je identifikace hlavní postavy Josefa Švejka, číslo 1, relativně snadná, v případě „Josefa Švejka“, který vyšel po první světové válce z pera Jaroslava Haška už to zase tak jednoduché není. Nová kniha dostala název „Osudy dobrého vojáka Švejka“, přičemž pod jménem „Josef Švejk“ se skrývají dvě postavy. Jedním z nich je skutečný sluha (alias „pucflek“) nadporučíka Lukáše jménem František Strašlipka a druhý je autor knihy sám - Jaroslav Hašek.

Postava dobrého vojáka „Josefa Švejka“ vzniká v rukopisech Jaroslava Haška celkem třikrát:
Dobrý voják Švejk a jiné podivuhodné historky, Praha 1912
Dobrý voják Švejk v zajetí, Kyjev 1917
Osudy dobrého vojáka Švejka, Praha 1921-23

Všechny uvedené „švejkoviny“ jsou na sobě absolutně nezávislé a pojednávají o třech různých postavách, které sice vystupují pod jménem „Josef Švejk“, ale nejsou vzájemně identické. Nelze zjistit žádnou návaznost.

Zatímco Josefa Švejka v Haškových humoreskách z roku 1912 lze historicky i dokumentárně doložit - i když se tento (podle Dunajevského) pozitivně hlásil k obsahu humoresek značně opožděně a zřejmě z oportunistických důvodů - byl „Josef Švejk“ z roku 1917 zcela prokazatelně smyšlenou románovou postavou.

Dobrý voják „Josef Švejk“ z let 1921-1923, který se stal později světovým typem, charakterizuje - jak již byla zmínka - podařenou kombinaci mezi sluhou nadporučíka Lukáše, jménem František Strašlipka a samotným Jaroslavem Haškem. Proč autor svoji poslední a světoznámou knihu nezveřejnil pod titulem „Osudy dobrého vojáka Strašlipky“ a místo toho se vrací k mystifikaci „Josef Švejk“, zůstává pro všechny haškology tohoto světa nerozluštěným tajemstvím.[zdroj?] Přičemž je třeba zdůraznit, že jméno „Strašlipka“ by podstatně lépe podtrhávalo satirickou tendenci díla, než jméno „Josef Švejk“, který sice s publikací z roku 1912 identický byl, ale s Haškovým dílem z let 1921 - 1923 prokazatelně nemá nic společného.

Josef Švejk a Německo

Obálka prvního německého vydání Švejka
Berlín a Německo přinesli „dobrému vojáku Švejkovi“ jeho neutuchající slávu. V době, kdy v Československu byla kniha považována za „bezcennou prasárnu“, která českému národu v cizině bude pouze škodit, odhalili Němci v díle symptomy velkého umění a bezkonkurenční originality (Jan Berwid-Buquoy, česko-německý haškolog).
Kurt Tucholsky: V celém světě literatury, neznám žádnou podobnou knihu.
Následující proniknutí „Josefa Švejka“ do světové literatury je bezesporu velkou zásluhou berlínského režiséra Erwina Piscatora. „Josef Švejk“ se objevil na prknech „Divadla na Nollendorfském náměstí“ v Berlíně v letech 1927-28. Úspěchy onoho německého režiséra vyvolaly zájem světové veřejnosti pro tuto ojedinělou společenskou grotesku: Po Německu přichází Sovětský svaz a Velká Británie…


Oficiální kruhy První republiky stály vůči tomuto ojedinělému dílu velmi zamítavě a cenzura jej na nějakou dobu dokonce pozastavila. Bez berlínského uvedení na scénu Piscatorova divadla a silného zájmu německého publika, nelze vyloučit, že by Hašek s jeho „Josefem Švejkem“ zašli někde v ústraní jako bezvýznamní „rebelanti“.

Josef Švejk - Strašlipka" a lidé kolem něho
Osoby, místa a události jsou v Haškově publikaci dokumentárně doložitelné. Za takovýchto okolností je bezpochyb, že „Osudy dobrého vojáka Švejka“ nejsou žádným typickým románem, nýbrž reprezentují ve skutečnosti částečně monografii a částečně autobiografii humoristy tak jako lidí v bezprostředním okolí kolem něho.

Proč Hašek v některých případech používá skutečných jmen a v ostatních případech naopak sahá ke pseudonymům, zůstává i nadále pro haškology záhadou.

Dobrý voják Josef Švejk-Strašlipka.
Ve skutečnosti sluha nadporučíka Lukáše, František Strašlipka (1880 - 1949), bydlištěm v Hostivicích u Prahy. Cihlář Strašlipka se seznámil s autorem již před první světovou válkou prostřednictvím pražské „bordel báby“, paní Marie Müllerové. Strašlipka navštěvoval Hostinec U kalicha poměrně často, neboť zde pracoval jeho přítel, Josef Palivec, jako pomocný číšník.

Švejkova posluhovačka, paní Müllerová.
Ve skutečnosti se jmenovala Marie Müllerová a Švejkovou posluhovačkou nebyla.[zdroj?] Tato dáma byla oblíbenou provozářkou bordelu v ulici Na Bojišti, Praha-Vinohrady, v domě hned vedle Hostince U kalicha. František Strašlipka s ní udržoval milostný poměr.

Hostinský Palivec
Skutečný hostinský v Hostinci U kalicha se jmenoval Václav Šmíd, zvaný "grobián". Josef Palivec tam pracoval pouze jako výpomocný číšník. Když se ho jedna čtenářka, po vyjití "Švejka" ptala, zda-li je to pravda že tak sprostě mluví, odpověděl: "Milostivá, mně dneska muže každej vylízat prdel! Já 'sem prostě světoznámej!"

Tajný policista Bretschneider
Jedná se o pražského policejního úředníka, používajícího mnoho služebních krycích jmen. Krátce po vzniku ČSR, v roce 1919, opustil Prahu a emigroval do Berlína. V Bülowstraße 9 - 10, byl zaměstnán ve vinárně „Carl Friebe - Gustav Schlichting“. V některých berlínských archivních a policejních dokumentech je veden pod jménem Španda-Bretschneider.
Julius Firt zaznamenal ve svých vzpomínkách (Knihy a osudy) svědectví Zdeňka Bořka-Dohalského. Podle něj byl Bretschneider student z Chodska (později sochař), který nějakou dobu sdílel byt s Haškem a Zdeňkem M. Kudějem a stal se obětí jejich šikany (brali mu věci a odmítali platit svůj podíl nájmu). Nakonec si postěžoval bytné a ta oba literáty vyhodila. Na odchodu Hašek slíbil svému spolubydlícímu, že se pomstí: napíše knihu a „ten nejblbější a nejodpornější chlap se bude jmenovat Bretschneider“.

Nadporučík Jindřich Lukáš
Ve skutečnosti se jmenoval Rudolf Lukáš. „Josef Švejk-Strašlipka“ u něho fungoval jako osobní sluha, alias „pucflek“. V době první světové války byl nadporučík Rudolf Lukáš představeným Haška, který pod ním sloužil jako spojka.

Jednoroční dobrovolník Marek
Je bez pochyb, že se za tímto jménem skrývá autor-humorista sám. Jméno „Karel Marek“ si Jaroslav Hašek „vypůjčil“ od svého kamaráda z doby svého anarchistického působení v Praze v době před první světovou válkou.

Poručík Dub
Jeho skutečné jméno bylo poručík Jiří Mechálek. Sloužil ve stejné jednotce jako „Švejk-Strašlipka“ a „Marek-Hašek“.

Páni feldkuráti
Polní kurát Otto Katz se narodil 1864 a původně pocházel z židovské rodiny, která v severních Čechách vlastnila menší textilní továrnu. Feldkurát „Ibl“ (ve skutečnosti Jan Evangelista Eybl) se narodil 15. 11. 1882 a zemřel v roce 1967 v domově důchodců nedaleko Prahy. Polní kurát Lacina (celým jménem Ludvík Lacina) se narodil 1868 a pocházel z městečka Krásno nad Bečvou nyní součást Valašského Meziříčí, kde vlastnil reprezentativní vilu.

Účetní šikovatel Vaněk
Celým jménem: Jan Vaněk. Byl drogistou v Kralupech. V hodnosti šikovatele sloužil pod nadporučíkem Rudolfem Lukášem.

Kadet Biegler
Ve svém díle ho autor představuje jako „Adolfa Bieglera“. Ve skutečnosti se jmenoval Hans Bigler a byl sudetský Němec, který byl po roce 1945 odsunut. Později se usadil v Drážďanech, kde pracoval až do svého důchodu jako ošetřovatel v nemocnici. Narodil se 1894 v Českých Budějovicích, kde Biglerovi vlastnili palírnu. Jaroslav Hašek se seznámil s Biglerem v roce 1915 v kurzu jednoročních dobrovolníků.

Hauptmann Sagner
Čeněk Sagner se narodil 13. 3. 1884 a byl tím pouze o dva roky starší než nadporučík Lukáš a o rok mladší než autor „Švejka“. Ilustrátor „Osudů dobrého vojáka Švejka“ Josef Lada jej ztvárnil jako starého rakouského důstojníka, což neodpovídá skutečnosti, i když podoba jako taková v základních rysech souhlasí.

Kati Wendlerová
V civilním životě vlastně Anni Wendlerová. Původně pocházela z Liberce a byla sudetskou Němkou. Její strýc byl v Českých Budějovicích spolumajitelem pivovaru. Anni Wendlerová poznala nadporučíka Rudolfa Lukáše v Budějovicích. Narodila se 6. 10. 1883, tedy v době kdy se stala jeho milenkou, jí bylo 32 let. Na rozdíl od tvrzení autora, vdaná nebyla a zůstala Lukášovou milenkou až do jeho odjezdu na frontu. Podle tvrzení její sestry Marie měla mít údajně poměr i se „Švejkem-Strašlipkou“ (což je konečně naznačeno i v knize).

Sluha Mikulášek
Jedná se spíše o vedlejší postavu Haškova díla. V civilním životě se jmenoval Jan Mikolášek. Narodil se v roce 1900 a ještě do roku 1982 bydlel v Praze 1, Opatovická 4. Byl posledním mohykánem z party humoristových přátel, který ho doslova viděl na Lipnici 1923 umírat. Mikolášek se první světové války nikdy nezúčastnil. V roce 1920 sloužil již pod kapitánem Rudolfem Lukášem (ještě později byl dokonce povýšen až na majora) a s autorem „Švejka“ se seznámil v Lukášově služební pracovně v Praze. Scéna, kterou vsadil autor do děje na východní frontě v roce 1915 se ve skutečnosti odehrála v Praze 1920. Účast ve „Švejkovi“ stála Mikoláška 200 korun, které autorovi půjčil, aby se s nimi již nikdy neshledal…

Odpírač Nemrava
Legendární odpírač vojenské služby se románem Švejk pouze mihne, když jej v druhé knize zmíní sapér Vodička. Postava stojí však za zmínku právě pro svůj legendami opředený osud. Hašek ostatně odpírače Nemravu zmínil už ve své cenzurou zakázané povídce Nazarénští (1908). Vlastním jménem Wilhelm či Vilém Nemrava se narodil v roce 1882 ve smíšené německo-české obci Hněvotín na Olomoucku. Když byl Nemrava na podzim roku 1904 odveden do rakousko-uherské armády, odmítl z náboženských důvodů přísahat a sloužit se zbraní. V následujících letech byl opakovaně vězněn a vždy znovu neúspěšně povoláván do armády, což trvalo až do roku 1932, kdy si v téměř 51 letech vojenskou povinnost patrně nějakým formálním způsobem odsloužil u šestého pěšího pluku Hanáckého náhradního praporu v Olomouci. Jeho osudy prvně byly prvně zmapovány až v roce 2009 v knize „Vojáku Vladimíre“.Zdroj: Wikipedia.org

Nahoru...

Netvařte se tak blbě! – Já si nemůžu pomoct… Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb…

 

Copyright © Marek Anděl  -  Created design by JB